Algemene voorwaarden

Hieronder staan de voorwaarden voor te volgen opleidingen van :
Transformatie Therapeut is onderdeel van inContact, ‘t Steeke 8, 4882 BX, Klein Zundert. KVK nummer 20164302 BTW: NL001702779B92.

Voor opleidingen die in samenwerking met derden worden aangeboden gelden afwijkende inschrijfvoorwaarden.

Artikel 1 – Definities
Inschrijving: Een door de Klant ingestuurde en door Transformatie Therapeut bevestigde aanmelding voor afname van en/of deelname aan een opleiding waarmee sprake is van overeenkomst tussen Klant en Transformatie Therapeut. Transformatie Therapeut is onderdeel van inContact. Aanmelddatum: De datum waarop de Klant zich heeft ingeschreven voor een opleiding. Aanvangsdatum: De datum waarop de studie gestart is. Studieduur: Is de duur van de opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie. Serviceduur: Periode waarin klant recht heeft op service- en dienstverlening en toegang tot de online leeromgeving. Verlengde serviceduur: Periode waarmee de serviceduur verlengd is. Datum einde opleiding: Datum waarop de serviceduur is afgelopen. Opleidingsinformatie: Informatie over de opleiding zoals gepubliceerd op www.Transformatietherapeut.nl en/of vermeld in de studiegidsen. Student: Particulier of bedrijf die bij Transformatie Therapeut een of meerdere opleidingen afneemt. Transformatie Therapeut: Module voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding tot Transformatie Therapeut. Opleidingsmateriaal: leerstof, materialen en aanverwante Artikelen ten behoeve van (het volgen van) een opleiding. Opleiding: een door Transformatie therapeut verzorgde opleiding, training, cursus, studie of workshop welke (deels) thuis en/of (deels) klassikaal gevolgd wordt.

Artikel 2 – Aanbod

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Opleiding en/of van het Opleidingsmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de Opleiding. De opleiding bevat: deel 1 transformatie traject dat is gericht op persoonlijke transformatie en deel 2 transformatie therapeut dat gericht is om als transformatie therapeut in praktijk cliënten te begeleiden. Beide opleidingen zijn gericht op ontwikkelen van spiritualiteit en eigen kwaliteiten.
2. De informatie verstrekking zal ten alle tijden waarheidsgetrouw en accuraat zijn.
3. De opleiding wordt erkend door GRO en inContact is erkend als onderwijsinstelling door het CRKBO.
4. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
-1. wanneer de Opleiding start;
-2. de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;
-3. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
-4. de wijze van betaling die te vinden is op www.transformatietherapeut.nl
5. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst tussen Klant en Transformatie Therapeut nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Transformatie Therapeut. De Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten die Transformatie Therapeut met de Klant sluit.
6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 3 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:
-1. de identiteit en het adres van Transformatie Therapeut, inclusief het bezoekadres;
-2. het recht van de Klant de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 5.

Artikel 3 – Overeenkomst

1. Door in te schrijven voor de opleiding Transformatie Therapeut gaat de student met inContact/Transformatie Therapeut een overeenkomst aan voor de Studieduur en verklaart de student zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.
2. Mochten er voor de gekozen opleiding nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie.
3. De overeenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de student Transformatie Therapeut heeft bereikt en Transformatie Therapeut de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vind direct na inschrijving per e-mail plaats. Bij inschrijving verbindt de student zich aan Transformatie Therapeut voor de duur van de gehele opleiding en verwacht Transformatie Therapeut van de student dat deze met volle inzet aan de opleiding deelneemt. Op deze wijze kan Transformatie Therapeut voor een goede planning en inroostering van docenten zorgen. Daar staat tegenover dat Transformatie Therapeut een hoogwaardige opleiding door gekwalificeerde docenten biedt. Transformatie Therapeut zal aangeven wat van de student wordt verwacht en haar uiterste best doen om de student de opleiding met goed gevolg te laten afronden.
4. Indien een docent van de desbetreffende opleiding, door welke reden dan ook, niet kan voldoen aan de data van opleiding zal er voor vervanging van docent worden verzorgd of zal de opleiding data worden opgeschort. De student zal schriftelijk op de hoogte worden gesteld .
5. Vragen over roostering en lesinhoud worden telefonisch en per mail in behandeling genomen. Vragen, klachten (artikel 17), werkprocessen en andere persoonlijke zaken worden vertrouwelijk behandeld. De studiebelasting bedraag tussen de 4 en 5 uur per week per deeltijdopleiding.

Artikel 4 – Aanvullende gegevens

1. Bij inschrijving voor de aangeboden volledige, HBO opleiding verplicht de student zich tot het leveren van een aantal wettelijk vereiste, aanvullende gegevens. Binnen 30 dagen levert student de volgende gegevens:
2. Persoons gegevens
3. Een getekende onderwijsovereenkomst.
Na ontvangst van de gegevens genoemd onder punt 1 en 2 zal de onderwijsovereenkomst naar de student gestuurd worden. Indien de 14 dagen (artikel 5 ) verstreken zijn zonder schriftelijke annulering van de student aan Transformatie Therapeut, wordt de inschrijving definitief gemaakt en zal de student gehouden worden aan de algemene voorwaarden .
Instap niveau van de opleiding is minimaal MBO / HBO. Indien er sprake is van aanvraag voor vrijstelling van een bepaald aanbod dan zal dit besproken worden met Transformatie Therapeut en zal Transformatie Therapeut de uiteindelijke beslissing nemen of de vrijstelling gegeven wordt.

Artikel 5 – Gevolgen van de overeenkomst

Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 2 tot stand is gekomen gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen:
1. De student is een eenmalig bedrag van € 75,- verschuldigd als inschrijfkosten.
2. De student is aan Transformatie Therapeut verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.
3. De student heeft na ondertekenen van de overeenkomst 14 dagen bedenktijd waarbinnen hij/zij de overeenkomst kosteloos kan ontbinden.
4. Indien de student de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub 5 van dit artikel, tot 22 dagen voor de aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van Transformatie Therapeut. De student is dan 25% van de kosten van de betreffende opleiding verschuldigd, met een minimum van € 115,- voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 22 dagen voor de aanvang van de opleiding tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
5. Indien de student de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan 22 dagen voor het begin van de opleiding of nadat de opleiding is begonnen kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub 3 van dit artikel doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van Transformatie Therapeut. De student is dan 100% van de kosten van de desbetreffende opleiding verschuldigd.
6. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel onder 2, 4 en 5 vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de student tegelijk met het verzenden van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag overmaakt op de bankrekening Transformatie Therapeut. Indien overmaking niet binnen zeven dagen na verzending van het aangetekend schrijven heeft plaatsgevonden, wordt de student geacht zijn verzoek tot ontbinding niet te hebben gedaan en wordt de student geacht deel te willen nemen aan de opleiding.
7. Indien de student door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) opleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de student.
8. Indien de student verzuimt de onder de Artikel 1, 2, 4, 5 genoemde kosten van de opleiding overeenkomstig het in of bij de overeenkomst bepaalde te voldoen, is hij/zij zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is een verhoging van 20,- voor administratiekosten verschuldigd.
9. Transformatie therapeut is voor vragen van administratieve aard te bereiken via mail, brief en de op de website vermelde mobiele nummers. Reactie op de mail, brief: we streven erna om binnen 48 uur, na ontvangst van de mail, een ontvangbevestiging mail te zenden. Binnen 4 weken worden beantwoord, mits wordt aangegeven dat er langere verwerkingstijd van max 6 weken nodig is.
10. Indien de student na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de cursuskosten met meer dan 20 dagen, het openstaande bedrag alsmede de onder 8 genoemde verhoging voor administratiekosten niet heeft voldaan, is Transformatie Therapeut gerechtigd om, zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is:

-1. de student de toegang tot de opleiding en de gebouwen te ontzeggen.
-2. de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de student te ontbinden.
-3. over te gaan tot het treffen van incasso maatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering.

11. Indien Transformatie Therapeut gebruik maakt van een of meer van de onder sub 8 genoemde bevoegdheden tast dit niet de vordering van de kosten aan. Indien Transformatie Therapeut overgaat tot het treffen van incasso maatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de student.
12. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden is de student overeenkomstig het bepaalde in artikel 119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over achterstallige betalingen de wettelijke rente verschuldigd.
13. Retourzendingen van artikelen worden alleen geaccepteerd indien de Artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert Transformatie Therapeut de retourzending niet en is de klant verplicht de opleiding af te nemen dan wel een door Transformatie Therapeut te bepalen waardevermindering te vergoeden.

14. In geval van restitutie hanteert Transformatie Therapeut een betalingstermijn van 30 dagen.

 

Artikel 6 – Regelingen

1. Transformatie Therapeut is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Student die zich heeft aangemeld voor de opleiding te laten informeren door derden. Dit kan van invloed zijn op de aangeboden betalingsvoorwaarden.
2. Studenten blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met Transformatie Therapeut voorkomen. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever.
3. Eventuele betalingsregelingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen. De maandelijkse termijnen bij een betalingsregeling dienen 22 dagen voor aanvang van een te volgen opleiding volledig te zijn voldaan op het rekening nummer van Transformatie Therapeut. De maandelijkse termijn hangt af van de inschrijf datum van de student .

Artikel 7- Inschrijving Student
De aanmelding komt tot stand door het invullen van het inschrijving formulier, dan wel schriftelijk of het digitale formulier, zoals deze vermeld staat op de site www.transformatietherapeut.nl. De datum van bevestiging van de inschrijving is de datum dat 14 dagen bedenktijd ingaat. De bevestiging is tevens het bewijs en goedkeuring van de inschrijving in het desbetreffende opleiding. Doch blijft Transformatie Therapeut ten alle tijden gerechtigd om bij niet nakomen van verplichtingen, artikel 8 toe te passen.

Artikel 8 – Gevolgen niet nakomen verplichtingen

1. Als de student een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is Transformatie Therapeut gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.
2. De gevolgen van het onderbreken van de opleiding die, met in acht neming van de levering voorwaarden, besloten wordt door Transformatie Therapeut, zijn voor rekening en risico van de student. Deze gevolgen zijn onder andere:
3. De toegang tot de elektronische leeromgeving wordt ontzegd, opleidingsmateriaal of updates daarvan niet meer beschikbaar gesteld, de docentbegeleiding wordt stopgezet en er kunnen geen examens worden afgelegd.
4. De studie loopt vertraging op wat tot gevolg kan hebben dat de opleiding niet meer (geheel) aansluit op het examen of dat er geen examen meer kan worden afgelegd en de studie niet afgerond kan worden met een diploma.
5. Bij beëindiging van de opleiding als bedoeld in 8.1 geldt het volgende:
6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft Transformatie Therapeut geen verplichtingen meer richting de student.
7 Als beëindiging van de opleiding voortijdig is zijn de voorwaarden van Artikel 5 van toepassing.
8 De beëindigde opleiding kan niet worden hervat. Een Klant die de opleiding wil vervolgen zal zich opnieuw moeten inschrijven.
7. Het in verzuim zijn door de student betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de Klant en Transformatie Therapeut is beëindigd.

 

Artikel 9 – Serviceduur

1. De Serviceduur bedraagt de Studieduur vanaf start datum van de opleiding tot de eind datum van de opleiding waarvoor een overeenkomst met de student is afgesloten..
2. Het toekennen van vrijstellingen en eventuele verkorten van de studieduur als gevolg daarvan, heeft geen invloed op de serviceduur. Deze blijft gebaseerd op de oorspronkelijke studieduur.
3. Na het verstrijken van de Serviceduur heeft Transformatie Therapeut tenzij schriftelijk anders overeengekomen geen verplichtingen meer richting de student.

 

Artikel 10 – Activering van modules

1. MBO-HBO opleidingen bestaan mede uit modules. De opleiding  wordt gegeven op HBO niveau. De student dient zelf te ondervinden of er voldaan kan worden aan de opname en een goede afronding van de leerstof. De leeromgeving, leerstof, docentbegeleiding, examinering en alle overige studiefaciliteiten voor een module worden beschikbaar gesteld nadat deze is geactiveerd. De beschikbare leerstof kan geprint in de geleverde map, ontvangen op de eerste lesdag, worden bewaard. De leerstof dient, na de klassikale bespreking van de lesstof, thuis te worden geleerd.
2. Vragen kunnen in de groep van de digitale leeromgeving worden gesteld. In de persoonlijke docenten momenten is vragen stellen over de lesstof mogelijk.
3. De mogelijkheid om een module te activeren is afhankelijk van eventuele eisen van de Opleiding, zoals eisen ten aanzien van volgordelijkheid van modules en minimum eerder behaalde module transformatie traject.
4. Alle modules moeten geactiveerd en afgerond zijn binnen de voor de opleiding geldende serviceduur.

 

Artikel 11 – Examens

1. Als aan de opleiding van de Klant examens en/of toetsen verbonden zijn, gelden daarvoor de volgende voorwaarden:
2. Opleidingen waarbij het examengeld in maandelijkse termijnen worden overgeschreven blijven de voorwaarden zoals genoemd in Artikel 6 van kracht.
3. Bij deze opleidingen maken examen een onderdeel uit van de opleiding. De kosten van deze examens zijn onlosmakelijk verbonden aan de kosten van de opleiding. Voor opleidingen van dit type geldt m.b.t. de examens het volgende:

Studenten hebben het recht om aan examens deel te nemen indien:

-1. De student zich tijdig heeft aangemeld voor deelname aan het examen zie ook Art 11 sub 7.

-2. Aanwezigheidsplicht is voldaan zie art 11 lid 7.

-3. Aan Transformatie Weekend is deelgenomen.

5. Kosten van examen is inbegrepen .
Indien een examen niet gehaald wordt, kan de student zich opgeven voor een herkansing. Herkansing verstaan we hier onder: het nogmaals volgen of gedeeltelijk volgen van een opleiding/module met het bijbehorende examen. Hiervoor wordt een maximum van 60% , van het totaal bedrag van de desbetreffende opleiding/module, in rekening gebracht. Samen met de docent wordt in overleg besloten hoeveel het volgen van de opleiding voor herkansing bedraagt. De uiteindelijke beslissing ligt bij de docent.
6. Het niet deelnemen aan een of meerdere examens resulteert niet in restitutie van het vooraf in rekening gebrachte examengeld dat inbegrepen is in de totalen studiegeld.

Opleidingen examens vereiste
Voor de examens van deze opleidingen geldt het volgende:

7. Voor examen voor Transformatie Therapeut opleiding en module van transformatie therapeut opleidingen dient de opleiding/ module 80% van de desbetreffende les(sen) te zijn gevolgd en eventueel opgegeven opdrachten te zijn ingeleverd voor de laatste opleiding dag. Indien er meer dan 80% van de docent dagen gemist dan zal de student in de gelegenheid, bij het inhalen van een gemiste les art ,  worden gesteld om het examen op een eerst komende moment het examen alsnog af te leggen. Per opleidingsdeel is er de mogelijkheid om 1 les kosteloos in te halen. Bij 2 of meerdere inhaal momenten zal er 100,00 per les dag gerekend worden.
8. Het transformatie weekend is een vast onderdeel van de eerste of tweede module van de opleiding Transformatie therapeut . Het weekend is een verplicht onderdeel om het vervolg Transformatie Therapeut te voltooien en dient te zijn gevolgd voor de vierde opleiding dag van het tweede deel. Kosten van het weekend staan vermeld op de site www.transformatietherapeut.nl
9. Opleidingen met examens die worden afgenomen door een andere exameninstantie:
Hierbij geldt dat de student zelf verantwoordelijk is voor het boeken van deze examens. Voor informatie over (de voortgang) van een examen dient de student zich tot de betreffende exameninstantie te wenden. Transformatie Therapeut heeft geen invloed op in de uitslagbepaling.
10. Bij examen bij transformatie therapeut neemt de student ieder een gast met de minimum leeftijd van 18 jaar mee voor examineren. Bij de eindtoets zal de gast als onafhankelijke derde functioneren m.b.t de eind praktijk gerichte toets.

 

Artikel 12 – Voortijdig beëindigen van de Opleiding

1. Voor alle opleidingen van Transformatie Therapeut geldt dat de student zich verbindt voor de gehele studieduur van de opleiding.
2. Indien het verzoek tot voortijdige beëindiging ontvangen wordt voor de herroepingstermijn Artikel 5 .
3. Een eventueel door de student betaald bedrag van de opleiding kosten, met uitzondering van inschrijf geld, zal automatisch op de rekening van de student teruggestort worden. De inschrijfkosten Artikel 5. 1 zullen door de klant niet teruggevorderd kunnen worden.
4. Indien het verzoek tot voortijdige beëindiging ontvangen wordt na de herroepingstermijn Artikel 5 maar voor de Aanvangsdatum.
Bij voortijdige beëindiging zijn de volgende zaken van toepassing:
1. Het totale Lesgeld is verschuldigd .
2. De prijs van aangeschafte extra materialen zal voldaan moeten worden.
3. Het terugsturen van studiemateriaal ontslaat de student niet van de betalingsverplichting.

 

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten op door Transformatie Therapeut geproduceerd studiemateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij Transformatie Therapeut.
2. Gebruik van studiemateriaal en toegang tot de digitale leeromgeving Transformatie Therapeut anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.
3. Tussentijdse cursus- en docentenevaluaties die af worden genomen bij de studenten blijven eigendom van transformatie therapeut. Met de gegeven informatie zal transformatie therapeut actie ondernemen indien de uitkomsten daartoe aanleiding geven.

 

Artikel 14 – Uitvoering van het onderwijs

1. Transformatie Therapeut heeft het recht de indeling van de opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Ook kan Transformatie Therapeut om planning technische redenen afwijken van de in de Opleidingsinformatie aangegeven Aanvangsdatum. In voorkomende gevallen kan Transformatie Therapeut het aantal bijeenkomsten per vak reduceren of de beoogde groepsgrootte aanpassen.
2. Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Transformatie Therapeut zich het recht voor een Aanvangsdatum voor een bepaalde locatie af te gelasten of nieuwe inschrijvingen niet meer te accepteren. Klanten ontvangen hiervan tijdig bericht waarna hun verplichtingen vervallen en wordt gezocht naar een oplossing.
3. Bij inschrijving dient de Klant, indien van toepassing, een eventuele locatiekeuze aan te geven.
4. Bij ziekte en/of verhindering van een docent doet Transformatie Therapeut er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal de student van Transformatie Therapeut hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De bijeenkomst zal dan indien mogelijk opnieuw worden ingepland. Uitval van een docent of bijeenkomst geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgeld en geeft geen recht op het inhalen van de bijeenkomst, ook niet wanneer door overmacht Transformatie Therapeut hier enig voordeel van ondervindt.
5. Wanneer er naar het oordeel van Transformatie Therapeut voor een module in het programma te weinig Studenten zijn om de klassikale bijeenkomst te organiseren, zal Transformatie Therapeut zich inspannen om te komen tot een goed alternatief. Dit geeft geen recht op restitutie van lesgeld of enige andere vorm van compensatie.
6. Bijeenkomsten staan voor de hele opleiding vast ingepland. Bijeenkomsten missen en later inhalen is in principe niet mogelijk. Het is aan Transformatie Therapeut om te beoordelen of dat tot de mogelijkheden behoort om bij ziekte of andere gegronde reden, de gemiste les elders in te halen.

 

Artikel 15- Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Transformatie Therapeut is beperkt tot maximaal het door de student betaalde lesgeld en examengeld.
2. Transformatie Therapeut behoudt zich het recht voor de Klant in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de Opleiding.
3. Transformatie Therapeut is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventueel via Transformatie Therapeut bij derden aangeschafte instrumenten en/of extra accessoires.
4. Al het Opleidingsmateriaal van Transformatie Therapeut, de brochures dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met de Opleiding, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door. Transformatie Therapeut is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het Opleidingsmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de Opleiding, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Transformatie Therapeut.

 

Artikel 16- Privacy / Wet Bescherming Persoonsgegevens

1. De door de student verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van Transformatie Therapeut. Deze gegevens worden intern verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van Klanten en het toesturen van opleidingsmateriaal en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie.
2. Transformatie Therapeut kan om de volgende redenen gegevens aan derden verstrekken:
3. Aan personen die direct betrokken zijn bij de begeleiding van studenten, zoals coaches of docenten.
4. Indien wettelijk eisen het vergen aan overheidsinstanties.
5. Studenten beschikken over het recht van toegang tot en verbetering van hun persoonlijke gegevens. 

 

Artikel 17 Klachten en geschillencommissie

Termijn in behandeling te nemen klachten: Indien er klachten zijn dienen de studenten binnen 4 weken contact op te nemen met transformatie therapeut om tot een oplossing te komen. Klachten per mail of brief worden door Transformatie therapeut in behandeling genomen. Reactie op de mail, brief: binnen 5 werkdagen, na ontvangst van de mail of brief, wordt een ontvangst bevestiging gezonden. Binnen 4 weken proberen wij tot een oplossing van de klacht te komen en mocht dit langer duren dan krijg je hier binnen 4 weken antwoord. Indien de beide partijen samen niet tot een oplossing komen dan zal de  geschilleninstantie alternatieve en complementaire zorg GAT optreden als onafhankelijke derde. Hier zal de klacht aan wordt overgedragen om tot een oplossing te komen. Klachten en geschillen zullen vertrouwelijk behandeld worden. Bij GAT wordt deze binnen 4 weken beantwoord, mits wordt aangegeven dat er langere verwerkingstijd van max 6 weken nodig is.  Klachten en geschillen worden 48 maanden bewaard in de administratie van Transformatie Therapeut.

 

Artikel 18: Klacht indienen Bij Gat 

1. U kunt uw klacht schriftelijk indienen  via mail: gatgeschillen@gmail.com. U ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.

2. Uw klacht wordt in behandeling genomen: De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke klachtenfunctionaris. Alle betrokkenen krijgen de kans om hun kant van het verhaal te vertellen. Wij streven er naar om in zoveel mogelijk zaken een hoorzitting te plannen zodat iedereen zijn of haar verhaal nader kan toelichten.

3. Uitspraak: Op basis van de verzamelde informatie wordt tot een uitspraak gekomen. De uitspraak is bindend. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke gevolgen dit heeft voor de betrokkenen. Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

4. Procedure voor het maken van uitspraken betreffende een geschil: De geschilleninstantie zorgt dat uiterlijk binnen zes maanden na het succesvol indienen van een geschil een uitspraak is gedaan over het ingediende geschil.

5. Indien blijkt dat door omstandigheden een uitspraak binnen een geringere termijn dan binnen zes maanden dient te gebeuren, draagt de geschillencommissie er zorg voor dat dit gebeurt binnen de gewenste termijn indien mogelijk.

6. De uitspraken die gemaakt worden door de geschilleninstantie zijn een bindend advies voor zowel de partij die het geschil heeft ingediend als de partij die door het geschil is aangeklaagd.

7. De geschilleninstantie zelf is bekwaam in het maken van dergelijke uitspraken en is gerechtigd om deze te doen.

8. De voorzitter van de geschilleninstantie maakt een uitspraak en bepaalt deze, maar doet dit alleen na stemming over de uitspraak waarbij altijd een meerderheid van stemmen moet zijn.

9. De geschilleninstantie stuurt de aanklager en aangeklaagde een kopie van de uitspraak indien deze is gedaan.

10. Een geschil is beslecht nadat een bindende uitspraak is gedaan door de geschilleninstantie.

 

 

Artikel 19: Het in behandeling nemen van een geschil door Gat

1. Een geschil wordt uiterlijk zeven werkdagen na ontvangst behandeld.

2. Een geschil wordt behandeld indien het voldoet aan de eisen die gesteld worden in dit reglement.

3. Wanneer een geschil wordt behandeld meldt de geschilleninstantie dit direct aan de bij het geschil betrokken partijen en doet dit, indien mogelijk, per email en anders per telefoon of schriftelijk.

4. In dit bericht wordt de alternatieve of complementaire therapeut die door het geschil wordt aangeklaagd gevraagd om informatie betreffende het geschil en indien van toepassing eventueel feiten, factoren of bewijsstukken te leveren.

5. De alternatieve of complementaire therapeut die door het geschil wordt aangeklaagd, krijgt gedurende vijftien werkdagen na het in 13.2 genoemde bevestigingsbericht de kans schriftelijk of elektronisch te reageren op de aanklacht, deze periode wordt de reageertermijn genoemd.

6. Indien de alternatieve of complementaire therapeut die door het geschil wordt aangeklaagd na de reageertermijn niet heeft gereageerd, kan de geschilleninstantie er voor kiezen direct een uitspraak te doen.

7. Factoren, feiten en bewijsstukken die door aanklager of aangeklaagde worden geleverd, worden door de geschilleninstantie aan beide partijen getoond zodat beide partijen over dezelfde informatie beschikken en op elkaars factoren, feiten en bewijsstukken kunnen reageren.

 

 

Artikel 20. Eisen voor een geschil

1. Een geschil moet in het Nederlands worden ingediend.

2. Een geschil moet leesbaar zijn en kan zowel schriftelijk al elektronisch worden ingediend.

3. Een geschil moet voorzien zijn van gedetailleerde en duidelijke contactgegevens van de partij die het geschil indient en eventueel degene die deze partij vertegenwoordigd. De naam, het adres, de woonplaats en het telefoonnummer of het e-mailadres van de zorgontvanger en de partij die het geschil indient, dienen te worden vermeld.

4. Een geschil moet voorzien zijn van de datum van het indienen van het geschil (dd/mm/jjjj), of indien dit onduidelijk is tenminste het jaar en de maand, van de gebeurtenis of gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden en die oorzaak zijn van het geschil.

5. Een geschil moet duidelijk worden omschreven evenals de consequenties van het geschil op de zorgontvanger

6. De feiten en factoren die het geschil omvatten moeten duidelijk worden omschreven.

https://gatgeschillen.nl/wp-content/uploads/2018/02/Geschillenreglement-GAT-3.3.pdf

 

 

Artikel 21. Wijziging algemene voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door Transformatie Therapeut worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van Transformatie Therapeut.

 

Literatuurkosten

1. De student betaalt voor zijn literatuurkosten aan de desbetreffende leverancier . Dit is bovenop de totale kostensom die door Transformatie Therapeut aan de student overlegd.
2. Het terugsturen van studiemateriaal ontslaat de student niet van de betalingsverplichting.

 

Vraag Gratis de studiegids voor de opleiding Transformatie Therapeut aan

Wil je meer weten over de opleiding tot Transformatie Therapeut?

Vul hieronder je gegevens in en ontvang de gratis studiegids in je mailbox.

Je aanvraag is gelukt. De studiegids is naar je onderweg!

Pin It on Pinterest

Share This